ณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินผ่านการบรรยายและแสดงแสง สีและเสียง

เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวพิศมัย ทบพักตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินผ่านการบรรยายและแสดงแสง สีและเสียง สื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านการจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีต พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย วีรกรรมการเสียสละชีวิตของวีรชนผู้กล้าเพื่อปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินให้คนไทยได้อยู่อย่างสงบจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและรู้สึกหวงแหนแผ่นดินให้แก่นักเรียน ตลอดจนเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะวิทยากร “ขุนศึก 21” จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี มาดำเนินกิจกรรม  
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1dwcd3QkTd2_7eCXBV7dz-xXWYbkrPRvV?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this