ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 16-17 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท นิวเวฟ เฮลท์ แคร์ โมเดิล จำกัด ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การได้ยิน การทดสอบตาบอดสี สุขภาพช่องปากและฟัน การวัดความดัน การตรวจวัดสายตา และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this