ทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป และช่วงสายได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ทั้ง 2 หลังนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 18,485,000 บาท โดยแยกเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. 4/12) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,328,000 บาท และอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบ สน.ศท. 3/12) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 8,157,000 บาท ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนครบุรีมีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอกับปริมาณนักเรียน การได้อาคารเรียนเพิ่มอีก 2 หลัง จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมาก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this