นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

เมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 225 คน ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WncLTpF9ekZ4g9sI_j8EL8DIZuY3ralo?usp=share_link

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this