นักเรียนชั้น ม. 1 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ: ทีมงานโคราชสัมพันธ์

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this