นักเรียนชั้น ม. 4 รับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 213 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Js7XEFsOlmoqrvOD-_rCwSjLsjK7Dtwz?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this