นักเรียนชั้น ม. 4 อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์สากลและศึกษาดูงานการจัดการโรงแรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์สากลและศึกษาดูงานการจัดการโรงแรม เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทัศนศึกษา Airplane Park เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this