นักเรียน ม. 4 อบรมมารยาทรับประทานอาหารตะวันตก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 203 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้า ของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this