นายก อบจ. นครราชสีมา พบเพื่อนครูที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1  ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง อันได้แก่ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมและโรงเรียนวังหมีพิทยาคม ร่วมเข้าฟังพร้อมซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this