นายก อบจ. พบครู

เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) กับครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ นายสุชชัพ ชีระชลสุข นายพรเทพ ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่เพื่อหารือผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 อันได้แก่ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมและโรงเรียนวังหมีพิทยาคม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ประดับอินทรธนูแก่บุคลากรด้านการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจอีกด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this