ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ DLIT

โรงเรียนครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 13 ชุด ราคากลาง 626,600 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this