ประกวดวงดนตรีสากล

เมื่อวันที่ 26-28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนครบุรี ได้จัดการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน สาขาอำเภอครบุรี

Invalid Displayed Gallery

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this