ประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การประกวดการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลงสากล

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this