ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดสอบ
– วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนรายงานตัวก่อนเข้าสอบ เวลา 08.30 – 09.00 น. เริ่มสอบเวลา 09.00 – 12.00 น.
– สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสอบ
– บัตรแสดงตนของผู้เข้าสอบ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
– ปากกาน้ำเงิน ใช้สำหรับทำแบบทดสอบ
การปฏิบัติตัวในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนครบุรี ภายใต้การควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this