ประชาพิจารณ์ขยายถนน 4 เลนหน้าโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ได้ทำประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน กม. 62+600 – กม. 63+882 (หน้าโรงเรียนครบุรี) ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 25,000,000 บาท ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 150 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ทาง และลดอบัติเหตุ โดยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประมาณ 250 คน สรุปผลการทำประชาพิจารณ์ มีดังนี้
1. เพิ่มความกว้าง 4 ช่องจราจรเดิมจาก 19.00 ม.เป็น 23.20 ม.
2· เพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.282 กิโลเมตร โดยมีความกว้างช่องละ 3.50 ม. และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม.
3. กาอสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 4.20 ม.ตั้งแต่บริเวณคลองชลประทานไปจนถึงประตู 3 โรงเรียนครบุรี
4. ก่อสร้างช่องรอเลี้ยวใกล้ทางเข้า – ออกโรงเรียนครบุรี
5. ก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง
6. ก่อสร้างผิวทางแบบผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 8 ซม.
7. ก่อสร้างคันทางกว้างทั้งหมด 23.20 ม.
8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่บริเวณเกาะกลางถนน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this