ประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ได้ทำประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน ปีงบประมาณ 2566 ช่วง กม.61+810 – กม.62+400 (วัดวิเวกวนาราม-คลองชลประทาน) และ กม.63+565 – กม.65+621 (หน้าตรวจรถเอกชน-สี่แยกโคกกรวด) รวมระยะทางทั้ง 2 โครงการ 2.646 กม. ระยะเวลาทำการ 210 วัน งบประมาณทั้งหมด 85.8 ล้านบาท โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครรราชสีมา นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่น ครูโรงเรียนครบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมและเห็นชอบโครงการ
และได้มีการเสนอให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 แก้ไขจุดที่เป็นปัญหาบนถนนทางหลวง หมายเลข 224 ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลครบุรี (แขวงฯ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแยกต้นยาง (แขวงฯ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567) รวมทั้งการขยายถนนหมายเลข 224 ให้มีขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่สีแยกโคกกรวดไปจนถึงแนวเขตอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณผูกพันจำนวน 980 ล้านบาท)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this