ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสกฤต   เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 62 คน  

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this