ประชุมภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีจัดประชุมภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี หัวหน้าระดับชั้น ตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนทุกห้องเรียนและตัวแทนนักเรียนทุกห้องเข้าร่วมประชุม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this