ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม. 4

ฝ่ายบริหารวิชาการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8-9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกันมีพื้นฐานความรู้ที่เท่าเทียมกันและ สามารถเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this