ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณสวนป่าของโรงเรียนครบุรี สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดหากล้าไม้ 3 ชนิด จำนวน 1,400 ต้น ได้แก่ พะยูง มะค่าโมง และยางนา เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ร่วมใจกันปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้แก่นักเรียนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ครบุรี โรงเรียนมอสูง ป่าสวย”

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this