ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนครบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลการประกวดและแข่งขัน ดังต่อไปนี้ (ดูภาพกิจกรรมการประกวดที่นี่)

ที่ รายการ ระดับช่วงชั้น ผลการประกวด
/แข่งขัน
ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 3 ชนะเลิศ เด็กชายอนาวิน ดีไพร
เด็กชายวริชญ์ พิชัยพงศ์
นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณภรณ์   พจน์ชพรกุล
นายนันทิพัฒน์ พักกระโทก
นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
3 การประกวดเพลงคุณธรรม 3 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมลภัส ช่องผักแว่น
เด็กหญิงปิยวรรณ สารพัฒน์
เด็กหญิงกิณสี เสยกระโทก
เด็กหญิงดวงรัตน์ ฮวบกระโทก
เด็กหญิงอรัญญา เนียมทอง
นางบุญนาค พุฒสุข
4 การประกวดเพลงคุณธรรม 4 ชนะเลิศ นายอาชานนท์ สืบค้า
นางสาวกนกวรรณ ทิพรม
นางสาวจริวรรณ์ คุณเอนก
นางสาวนิภารัตน์ กรึกกระโทก
นางสาวรุ่งทิวา แสงโชติ
นางทิชานนท์ คนรู้
5 การแข่งขันซูโดกุ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนาวิน เอ๋กระโทก นายสุรพงษ์ ปานพิมพ์นางสาวพาที วงศ์ทิพากร
6 การแข่งขันซูโดกุ 4 ชนะเลิศ นางสาวสัณห์สินีย์ แก้วกริชกร นายสุรพงษ์ ปานพิมพ์นางสาวพาที วงศ์ทิพากร
7 การประกวดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง 3 ชนะเลิศ เด็กหญิงปนิตา เสนพันธ์
เด็กหญิงปาลิดา ก่อนกระโทก
เด็กหญิงบงกชทิพย์ หิงสันเทียะ
เด็กหญิงขวัญกมล วันดี
เด็กหญิงจินตนา พันเสน
เด็กหญิงจารุวรรณ นิ่มกระโทก
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กำจร
เด็กหญิงพัชราภา สีคำมื้อ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผิวแดง
นางสำเนียง พริ้งเพราะ
นายจตุพร เผ่าทรงพล
8 การประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ 4 ชนะเลิศ นายชัยชนะ ฉานครบุรี
นายอนุชิต นิตกระโทก
นายสิทธิโชค บำรุงชัย
9 การประกวดคัดลายมือ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงวาทินี จันที นางสาวนภัสรพี กิจตระชัยการ
10 การประกวดคัดลายมือ 4 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกานติมา เจริญครบุรี นางสาวนภัสรพี กิจตระชัยการ
11 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 3 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงวนัสนันท์ ตาไธสง นางสาวจารุณี แย้มกระโทก
12 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 4 ชนะเลิศ นายไพรัตน์ เมี้ยนมิตร นางสาวเต็มศิริ กิติเวทยานุสรณ์
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this