ปี 2559

Developpers_Icons_087เดือนธันวาคม 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2016 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย
Developpers_Icons_087เดือนพฤศจิกายน 2559
คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกับคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแปรอักษรเป็น “ตัวเลข 9 ไทย และ ชาวครบุรีรักพ่อ” ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี
เชิญชมวีดิทัศน์ภาพมุมสูงการแปรอักษร “รักพ่อ” และ “ตัวเลข 9 ไทย” ของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี จำนวน 1,734 คน จากเครื่องโดรน ในกิจกรรม “ชาวครบุรี ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ สนามโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,734 คน ได้ร่วมกันแปรอักษร “รักพ่อ” และ “ตัวเลข 9 ไทย” อย่างสวยงาม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง ในกิจกรรม “ชาวครบุรี ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ สนามโรงเรียนครบุรี เพื่อถวายความอาลัยและเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี โดยมีนายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 19.00 น. นายบำรุง อยู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสมุทรการ (แชะ) อำเภอครบุรี โดยมี นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรี พ่อค้าและประชาชนชาวครบุรีเข้าร่วมพิธีนี้ จำนวน 242 คน
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ สนามโรงเรียนครบุรี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยเดชเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี
นายบำรุง  อยู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี รศ. ดร. ชัยยศ  ชาวระนองและคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นวิทยากร 
ประมวลภาพมุมสูง “ชาวครบุรีร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ช่วงเช้าของวันนี้ (27 ตุลาคม 2559) โรงเรียนครบุรีได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบางส่วน จำนวน 562 คน ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกครั้ง โดยในวันนี้ โรงเรียนได้จัดนักเรียนเพิ่มขึ้น 200 กว่าคน รวมทั้งได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นร่วมกับประชาชนชาวอำเภอครบุรีในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โรงเรียนครบุรีได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบางส่วน จำนวน 562 คน ฝึกซ้อมแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นร่วมกับประชาชนชาวอำเภอครบุรีในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี
Developpers_Icons_087เดือนตุลาคม 2559
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์   สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
เมื่อวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนครบุรีให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายบำรุง   อยู่เจริญ ที่ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนเมืองยางศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ให้มาปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี 
Developpers_Icons_087เดือนกันยายน 2559
โรงเรียนครบุรีจัดพิธีมุทิตาจิตนายคำรณ   ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นายสุเทพ   จุดพิมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจิรวัฒน์  รุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนายบรรจง   อังศุธรทักษ์ ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรี จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 5- 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยได้จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ในรายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น
Developpers_Icons_087เดือนสิงหาคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การประกวดการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลงสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 และการตัด-ต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 210 คน ไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้ร่วมเดินขบวนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี
Developpers_Icons_087เดือนกรกฎาคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 125 คน เมื่อวันที่ 30-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข (บุญสม กำปัง) นายกสมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ นางสาวลำไย พานิชย์ (ลำไย หนองม่วง) ประชาสัมพันธ์สมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้
เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหวังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โดยมี นางพิรมย์ ภักดีแก้ว และนางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก เป็นวิทยากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป
Developpers_Icons_087เดือนมิถุนายน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี พร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอัน เป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า รวมทั้งยังเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 “วันสุดยอดเด็กไทย” ระหว่างวันที่ 14-15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนดล ชัยยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลแชะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้น
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
Developpers_Icons_087เดือนมีนาคม 2559
นางราตรี พิชัยพงค์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และนางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เข้ารับโล่รางวัลครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 57 โรง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดนครราชสีมา 10 ลำดับแรก
โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน ทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยนักเรียนได้เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างสนุกสนานและประทับใจ
Developpers_Icons_087เดือนกุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
Developpers_Icons_087เดือนมกราคม 2559
โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพี.เอส. ฟาร์ม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
งานแนะแนวจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
คณะครูโรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2559 จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทัศนศึกษามหาวิหารหลวงพ่อโตพรหมรังสี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this