ปี 2563

ระกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง การปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนครบุรี ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 อันเนื่องมาจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนบางส่วนได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมายังภูมิลำเนาของตนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย

เมื่อวันที่ 21-23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี”

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดโครงการคัดกรองเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในอำเภอครบุรีบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ผลการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมีสารเสพติดอยู่ในร่ายกายแต่อย่างใด

ครบุรีเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” …… เมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลาน Wonderground ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ทีมนักเรียน “ค.บ. มอสูง” จากโรงเรียนครบุรีได้ผ่านเข้ารอบ 3 การแข่งขันโต้วาทีรายการ “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” เป็นผลสำเร็จโดยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากโรงเรียนสูงเนินมาได้ และจะพบกับทีมนักโต้ฝีปากกล้าจากโรงเรียนมารีย์วิทยาในรอบ 4 ทีมสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

“หล่อและสวยทุกศุกร์ ด้วยผ้าไทยพื้นเมือง” ….. เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่คุณครูทวีพร กัลปภิญโญกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2563 นี้

เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกฯ อบจ. นครราชสีมา ออกประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการศึกษา ได้ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรีเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนครบุรีพร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยหลากหลายวิธีการในการป้องกันไวรัสโคโรนาโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ได้ทำประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน กม. 62+600 – กม. 63+882 (หน้าโรงเรียนครบุรี) ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 25,000,000 บาท ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 150 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ทาง และลดอบัติเหตุ โดยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประมาณ 250 คน

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พันเอกยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ รองเสนาธิการ กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 2 (กอ.รมน.ภาค 2) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน และมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 5 นาย เป็นวิทยากร

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและแม่ค้าโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา ผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 12,003.25 บาท พร้อมกันนี้ คณะครูได้ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์อันเศร้าสลดในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this