ปี 2567

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดวังน้ำ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

เมื่อคืนวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ โรงเรียนครบุรี ร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีผสมเครื่องสายในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก “ราชพฤกษ์ร่มเย็น” ที่ได้รับการจัดสรรงประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 8,780,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า

ประมวลภาพกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ครูและนักเรียนได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นบ้านฝีมือของกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองจาน ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนั

เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข อำเภอครบุรี ได้ออกให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนแก่นักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 213 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนแก่นักเรียน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024 ประจำปีการศึกษา 2567” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 213 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนกว่า 400 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2024 โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างมากมาย

นางสาวลักขิกา รั่งกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “เทอร์มินอล 21 โคราช ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชาเลนจ์ ประจำปี 2566 พรีเซนเต็ด บาย เอ็ดดูพลอยส์” ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว “โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this