กิจกรรมวันคริสต์มาส 2024

เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2024 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย เช่น การประกวด Cover Dance การแสดงละครภาษาอังกฤษ การร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส การประกวดระบายสีภาพ การประกวดเขียนบัตรอวยพร และการเล่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1TzBCBkdLdpzejc3WECy7g3qlg-M1vkG-?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this