ยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณครูกาญจนา  เพียงกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คุณครูสมหวัง  จันทร์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คุณครูสมหมาย  นิยมประภาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูบุญธรรม  รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณครูราตรี  พิชัยพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this