รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่เด็กหญิงศุทธินี ใสสะรัง ชั้น ม.3/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อติดตามและดูแลทุกข์สุขของนักเรียน อันจะเป็นผลให้นักเรียนผู้ได้รับทุนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด โดยมีนายสกฤษ เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีและคณะครูโรงเรียนครบุรี นายชัยศิริ ชุมแสง ปลัดอำเภอครบุรี นางมณีวรรณ พิทยาศักดิ์งาม เสมียนตราอำเภอครบุรี นางสาวจุทามาศ กกกระโทก ท้องถิ่นอำเภอครบุรี และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอครบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this