รับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนครบุรีรับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this