รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนครบุรี

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดวันเวลาการรับสมัคร

วันอังคารที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การทดสอบวัดความรู้

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (สัดส่วนคะแนน 35/35/30)

ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โดยติดประกาศที่ป้ายนิเทศหน้าห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ เวลา 16.30 น.
บนเว็บไซต์โรงเรียนครบุรี และแฟนเพจโรงเรียนครบุรี

การรายงานตัวและการมอบตัว

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ห้องโสตทัศนศึกษา

หลักฐานการสมัคร

(1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนครบุรี

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

(3) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีที่ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองนักเรียนมิใช่บิดา มารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (ถ่ายเอกสารแนบอย่างละ 1 ฉบับ)

(4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

(5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยสวมเครื่องแบบนักเรียนและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น โทร. 0956073408

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this