รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน  นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์

โรงเรียน          ครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา         2559

 บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนครบุรี จำนวน 29 คนได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 7 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.40/76.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.6457  แสดงว่าชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.57
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this