ลูกเสือเนตรนารี ม.1 อยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/…/1CyLAMcE450…

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this