สอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรี จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 5- 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยได้จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ในรายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this