สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช

เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 – 5/7 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข (บุญสม กำปัง) อุปนายกศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ และที่ปรึกษาสมาคมหมอเพลงโคราช และนางสาวลำไย พาณิชญ์ (ลำไย หนองม่วง) หมอเพลงโคราชที่ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์” สาขาศิลปกรรม ปี 2559 เพลงโคราช ซึ่งมอบโดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this