สืบสานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช

เมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สืบสานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/6 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม  สังข์สุข (บุญสม  กำปัง) ที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช และอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ นางสาวลำไย พานิชย์ (ลำไย  หนองม่วง) รองนายกสมาคมเพลงโคราช เป็นวิทยากรให้ความรู้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this