อบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน เช่น การสร้างแบบทดสอบและเกมด้วย Kahoot / Quizziz การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative และการตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this