อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แก่คณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมี ผศ. ณภัทร ชัยมงคล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this