อบรมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนครบุรี จำนวน 100 คน ได้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นวิทยากร
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PkRHvGtRsNX6t2Ukd5RADUOWRObBJpRt?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this