อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนม พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรัก สามัคคี และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานจาก KR บ้าน Entertain ซึ่งนำโดยนายพนม รอดสันเทียะ เป็นวิทยากร
ดูภาพทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1mTK17LBPoGgwzzBGclsdY_cXciNJDZhM?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this