อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนมีความรัก สามัคคีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this