อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 และการตัด-ต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this