อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 และการตัด-ต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this