อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้น ม.5

วันที่ 24-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการตกแต่งภาพ และการตัด-ต่อวีดิทัศน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/3 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this