อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายบำรุง  อยู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มี รศ. ดร. ชัยยศ  ชาวระนองและคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this