อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad

เมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) จำนวน 103 คน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this