อบรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 426 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 รูป เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this