อบรมเยาวชนประชาธิปไตยตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พันเอกยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ รองเสนาธิการ กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 2 (กอ.รมน.ภาค 2) เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสามารถนำหลักหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนชุมชน และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่สังคมคุณธรรม รักในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติ การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับชุมชน บ้าน วัดและโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน และมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 5 นาย เป็นวิทยากร      

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this