อบรมเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด

เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการอบรม “โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 80 คน ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์ผลร้ายอันเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นแก่เพื่อน ๆ และชุมชนให้เกิดความตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this