เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMET) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 3 คน เป็นวิทยากร ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iG-BLEUzwDNDfik2dZNg63HdbG-FvKAi?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this