เข้าค่ายลูกเสือ ม. 3

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 261 คน ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this