เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก “ราชพฤกษ์ร่มเย็น”

เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก “ราชพฤกษ์ร่มเย็น” ที่ได้รับการจัดสรรงประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 8,780,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรครบุรี ดร. พงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1 นายสุชชัพ  ชีระชลสุข ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2 นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเนิน นายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ อดีตครูโรงเรียนครบุรี ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธีประมาณ 500 คน
ภายหลังพิธีเปิด ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบรั้วโรงเรียนครบุรีที่ได้สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 820,000 บาท ทุนการศึกษาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 82,500 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้รับมอบเก้าอี้พลาสติกที่ได้รับการบริจาคจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 274 ตัว มูลค่า 64,497 บาท เพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียนครบุรีต่อไป  

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this